Women cheat as much as men

Who Cheats More? Men or Women?